>

ekasjo.se - vi vill bevara värdefulla livsmiljöer

Ekasjö - en näringsfattig klarvattensjö - skyddad för sin vattenkvalitet som ger
många hotade arter en chans att överleva i framtiden.
fåglar i Ekasjö

Ekasjö - ingår i Natura 2000 och skyddas av svenska miljölagar,
men hotas av svenska politiker och tjänstemän som struntar i lagarna

Ekasjö - skyddad av Natura 2000-lagar
Barn i båt
Hotad av stora lantbruksindustrier och en
allt intensivare odlingskultur.

Ekasjö - inte bara rent vatten

Sjön är ett rekreationsområde för många intressen.
Det klara djupa fiskrika vattnet lockar inte bara den Natura 2000-skyddade storlommen att häcka vid sjön. Även sportdykare och badgäster uppskattar det friska vattnet.

Här finner botaniker hotade och skyddade arter.
För dem av oss som hittat vår bostad nära sjöområdet är skyddet av sjöns unika naturvärden värda att slåss för. Det är vår och våra barns livsmiljö.

Pimpelfiske på Ekasjö
Pimpelfiske på Ekasjö

Sjöns skyddade vatten hotas nu av ammoniaknedfall från storskaliga grisfabriker och mjölkproduktionsanläggningar

Storskaliga växande djurindustri-stallar hotar inte bara Natura 2000-områdets skyddade vatten och naturmiljö.
Livsmiljön för närboende kring snabbt växande "djurindustrier" försämras drastiskt.

Ammoniakemissionerna från gödselhanteringen och den allt intensivare och "industrialiserade" lantbruksdriften hotar även grundvattenkvaliteten och dricksvattentillgångarna.

Riskerna besannades under våren och försommaren 2011

Grönalgblomning i Ekasjö 2011

Risker för algblomning

I PhD Sofie Hellstens kommentarer från 30 maj 2008 när det gäller risker för påverkan från ett ökat ammoniaknedfall från det nybyggda kostallet, citerar hon en forskningskollega i Storbritannien som bl.a. forskar på näringsbalanser av kväve och fosfor i ytvatten.

Kollegans kommentarer till det aktuella kostallets placering vid Ekasjö:

Om man har en oligotrof sjö och man lokaliserar en stor, intensiv djurproduktionsanläggning i sjöns närhet så kommer den sjön troligtvis inte att vara en oligotrof sjö särskilt länge till”.

Det tog tre år efter att den nya anläggningen togs i drift, tills vi fick en grönalgblomning i Ekasjö som inte hör hemma i en näringsfattig (oligotrof) klarvattensjö!
Se fler bilder från algblomning 2011...

Sommaren 2007 ville tre grisbönder bygga Sveriges största smågrisfabrik bara några hundra meter norr om Ekasjö.

döda grisar
foto:Jan Krag Jacobsen

Grannars protester blev rubriker i lokalpressen.
En enig kommunledning tog först avstånd från planerna. Men bytte senare åsikt...

På länsstyrelsen i Halmstad stöttade den ansvarige handläggaren Arne Joelsson idén. Bättre att bygga vid Ekasjö än att bygga ute i skogen och fördärva värdefulla lavar och mossor, tyckte han.

En första etapp av grisfabriken godkändes på ett olagligt beslutsunderlag.

Miljödomstolen gav ansvariga bakläxa och krävde respekt för miljölagstiftningens syfte.
Kommunens och länsstyrelsens godkännanden av grisfabriken upphävdes i september 2009 efter två års kamp mot kommunens och länsstyrelsens oansvariga beslutsfattare.

Läs mer om grisfabriksplanerna...och berättelsen om grisbönderna bakom Sverigegrisen AB

Hotet mot bygden och Ekasjö enade grannarna och närboende

Stormöte på strandängen vid Ekasjö sommaren 2007, när hotet från grisfabriken
diskuterades.
Grannar möts på strandängen

Ekasjö Samhälls-förening bildades... av närboende som ville skydda livsmiljön runt Ekasjö och de två andra sjöarna, Årnabergasjön och Skogabysjön vid Ebbarp.
Hitta på kartan...

Hemsidan ekasjo.se skapades för att belysa kampen mot hänsynslösa grisbönder. Bönder som bara såg närboendes livsmiljö som en bra plats att etablera stora grisindustrier, på lagom avstånd från grisböndernas egna boendemiljöer.

Ett nytt hot mot Ekasjö splittrade bygden.

Kostall byggs vid Ekasjö

En kobonde började bygga en stor mjölkproduktionsindustri för 500 kor, strax söder om Ekasjö - utan tillstånd - mitt under pågående kamp mot grisfabriksplanerna.

Till grannarna hävdade kobonden att han hade allt klart med myndigheterna.

Vid närmare kontroll bekräftade ansvariga, både på länsstyrelsen och kommunen att kobonden saknade tillstånd - men att kobonden gärna fick bygga på egen risk.
När miljö- och byggnadsnämndens ordförande varnade grannarna att lägga sig i kostallsbygget, förstod många att allt inte stod rätt till. Och när kommunen senare godkände verksamheten, utan att grannarna fick chansen att formellt yttra sig, drog en slitsam överklagandeprocess igång.
Läs om kostallsbyggnationen och myndigheternas märkliga hantering...

Lokaltidningarnas redaktioner skyddade myndigheternas olagliga handläggning och godkännande av den nya mjölkproduktionsanläggningen genom en frivillig censur av grannarnas kamp.

Läs om lokalredaktionernas frivilliga censur...

En stor mjölkproduktionsanläggning fick byggas utan
giltiga godkännanden eller tillstånd, strax intill
Natura 2000-skyddade Ekasjö
kostall med gödselcistern
När grannarna överklagade blev de hotade och anmälda
av en kärntrupp anhängare till den unga kobonden.
Läs ett exempel...

En grannfejd blossade upp

En del av bygdens folk trodde inte att 500 kor skulle kunna fördärva den skyddade sjön.
Eftersom myndigheterna godkänt bygget och tidningarna inte skrivit något, trodde många att allt var okej.
Den unga kobonden väckte sympatier hos en kärntrupp som tog öppen strid mot Ekasjö-grannarnas kamp att rädda och bevara Ekasjös klara och rena vatten.
Läs om grannfejden och dess orsaker...

Organiserade lagbrott och myndighetsmissbruk - ett växande hot mot miljön och en levande landsbygd.

Vy över Ekasjö - Natura 2000
vy över Ekiasjö

Det finns lagar och förordningar som skall skydda

Till exempel krävs det ett tillstånd för att anlägga och starta upp en verksamhet som riskerar att påverka ett Natura 2000-område negativt.
Om verksamheten riskerar att orsaka betydande skador på områdets skyddade naturvärden får inget tillstånd ges. Sådan verksamhet är förbjuden.

Lagar tolkas av påverkbara människor med olika omdömesförmåga

Torsten Kindt och Ingvar Wihlborn
Miljöchef Torsten Kindt och
miljöinspektör Ingvar Wihlborn
Laholms Kommun

De lagar som skall skydda vår miljö och hälsa, tolkas och tillämpas av människor som sitter på olika myndigheter och förvaltningar. Till exempel är kommunernas alla miljöchefer och miljöinspektörer nyckelpersoner vid tillståndsprövningar och tillynsåtgärder.
Som människor är alla dessa myndighetspersoner påverkbara i sina roller som ansvariga beslutsfattare.
Ansvariga politiker kan också välja olika prioriteringar för tillsynsverksamheten inom kommunen.

Olaglig påverkan kallas korruption

I Laholms kommun är både tjänstemän och politiker så påverkbara att de kan förmås att fatta olagliga beslut om det kan gynna lantbruksnäringen inom kommunen.
Per definition kallas denna påverkan, att fatta olagliga beslut för att gynna en part, för korruption.
Läs mer om korruptionen inom Laholms kommun...

Länsstyrelsen i Halmstad
Länsstyrelsen i Halmstad

Länsstyrelsen prioriterar lantbruktets intressen framför skyddet av Natura 2000

Även ansvariga tjänstemän på Länsstyrelsen i Halmstad är påverkbara. De har helt öppet visat att de prioriterar lantbrukets intressen framför bevarandet av lagskyddade Natura 2000-områden.

Ansvariga handläggare på länsstyrelsen i Halmstad drar sig inte för att undanhålla kvalificerade riskbedömningar vid tillståndsprövningar. De kan förhala överklaganden, och de kan påskynda handläggningen av ärenden, om det gynnar lantbrukets intressen.
Läs mer om hur Länsstyrelsens tjänstemän betett sig...

Det är inte bara i Laholm storskaliga lantbruksenheter har förtur framför gällande miljölagstiftning och närboendes livsmiljöer.

I Röinge, strax utanför Halmstad har en kobonde byggt stort kostall mitt i byn, endast 21 meter till närmsta grannes trädgård.

Lars-Gösta Larsson framför kostall
Leif Bouvin i samtal med lantbrukaren Lars-Gösta Larsson framför hans
nya kostallbygge mitt i den samlade bebyggelsen i Röinge. 2011-07-25

Lantbrukaren Lars-Gösta Larson och sonen Rickard, har nyligen byggt en ny mjölkproduktionsanläggning med nytt kostall, mitt i den samlade bostadsbebyggelsen i Röinge, 6 km öster om Halmstad.

Han skulle däremot inte acceptera att någon fick bygga en bostad närmare än 500 meter från hans verksamhet.

Larssons uppfattning innebär i praktiken att han med sitt kostallsbygge kräver byggstopp för fler bostäder i Röinge.

Läs mer om om kostallsbygget i Röinge...

Olagliga beslut blir lagliga, om de inte överklagas

En som hotar
Ove Bengtsson (c), ordf i
Miljö och byggnadsnämnden
Ove Bengtsson (c)
Om ni lägger er i kostalls-
ärendet kommer vi även
godkänna grisfabriken.
Vilket nämnden gör när
grannarna överklagar
platsvalet för kostallsbygget.

När grannar skräms till tystnad, eller rent av förs bakom ljuset av myndighetsansvariga, att de inte har med lantbrukarnas utbyggnader och pågående verksamhet att göra, blir olagliga beslut legaliserade, då drabbade inte vågat eller haft kunskap att kunna överklaga i tid.

En som hotas,
av både politiker och
uppretade LRF-bönder
Leif Bouvin
Leif Bouvin, en granne
som överklagar

Hot och hämndaktioner
För många av dem som lyckas att överklaga väntar en tuff och utmanande tid.
Vägar blockeras och snövallar skottas upp, utlånade hagar till en granne som har en häst hotas att plöjas upp.

Anonyma insändare ventilerar sitt ogillande:
Ni kan inte kallas grannar - Tål ni inte landet, flytta till stan - Fy skäms på er osv, osv...

LRF-bönder börjar hota, ibland i rena verbala överfall, eller telefonterrorn, där vuxna karlar skriker och gormar, varnar och förbannar.
- ”Om ni sätter foten utanför era tomter så tar jag inget ansvar för vad som kommer att hända med er”
- ”Jag kommer att göra era liv till ett helvete”.
- "Vi ska komma 100 LRF-medlemmar och uppvakta dig hemma"
- "Vi ska anmäla er för både det ena och andra" osv, osv...

LRF - en korrupt lobbyorganisation

I de fall vi beskriver här har LRF-bönder uppträtt hotfullt och på olika sätt sökt tysta berörda grannar med hämndaktioner, hot och ren utpressning för att inte lägga sig i storskaliga utbyggnader av djurstallar nära grannars bostäder och störningskänsliga naturområden.

I vissa fall har även ansvariga politiker och tjänstemän deltagit i rena trakasserier av överklagande grannar.
Läs mer om våra erfarenheter av LRF-bönder och LRF som lobbyorganisation...

Vi vill bevara en levande landsbygd även i framtiden 


Leif Bouvin

Den biologiska mångfalden hotas av den mänskliga enfalden

Med denna hemsida vill vi inspirera andra att våga stå upp tillsammans mot:

Dorte Wiedekamm
Dorte Wiedekamm

Rent vatten är en förutsättning för ett rikt och friskt liv.

Självklart, tycker de flesta som fortfarande har rent vatten i kranarna.
Men när det blir:
- gröna ränder i tvättfatet,
- håret blir missfärgat efter duschen,
- vattenledningar springer läck och
- vattenprover visar att vattnet är otjänligt som drickvatten,
då har det hänt något allvarligt i vår omgivning.

Detta riskerar att drabba alltfler på landsbygden, nära storskaliga djurindustrier som stimuleras att expandera på bekostnad av de småskaliga utspridda gårdarna som tvingas lägga ned på grund av den förda lantbrukspolitiken.

Dags att säga ifrån !!!

Det är dags att vi ställer krav på att svensk miljö- och bygglagstiftning även skall gälla svensk lantbruksnäring!

LRF, politiker och tillsynsansvariga på kommun och länsstyrelse tar inget ansvar - om de inte konfronteras offentligt!!
Detta har den uppmärksammade vanvården av grisar och kor i Sverige tydligt visat.

Vänskapskorruption mellan politiker, myndighetsansvariga och lantbruksnäringen har utvecklat ett maktmissbruk som till och med redaktionerna på lokalpressen lojalt hjälper till att tiga ihjäl i vissa "skyddade" ärenden.

Här kan ni följa några exempel i Halland och Skåne.

Tillbaka till början av startsidan...